Statens forurensningstilsyn skifter navn til Klima- og forurensningsdirektoratet | Statens forurensningstilsyn skifter navn til Klima- og forurensningsdirektoratet
Gå tilbake

Statens forurensningstilsyn skifter navn til Klima- og forurensningsdirektoratet

30. november 2009

I følge en pressemelding fra Miljøverndepartementet blir Klima- og forurensningsdirektoratet det nye navnet på Statens forurensningstilsyn (SFT) fra 18. januar 2010.

Bakgrunnen skal være at en stadig større del av SFTs oppgaver er knyttet til klimaspørsmål, og at det nye navnet i større grad viser bredden i oppgavene.

– Statens forurensningstilsyn har en viktig rolle som pådriver i klimapolitikken og skal sørge for god koordinering av klimainnsatsen på tvers av sektorer. Navnebyttet er en anerkjennelse av deres viktige innsats på klimaområdet, sier miljø- og utviklingsminister Erik Solheim i meldingen.

SFT, som har kontorer i Strømsveien 96 på Bryn-Helsfyr i Oslo, har fått en sentral samordningsfunksjon i arbeidet med nye tiltak og virkemidler i kampen mot klimaendringer. SFT leder etatsgruppa Klimakur 2024, som utreder hvordan Norge kan nå målene for nasjonale utslippskutt i Stortingets klimaforlik. De samarbeider i den forbindelse med en rekke andre fagetater og organisasjoner.

– Vi har omfattende og viktige oppgaver på klimaområdet som nå blir tydeliggjort gjennom navnebyttet. Jeg er glad for anerkjennelsen dette innebærer, sier direktør i Statens forurensningstilsyn Ellen Hambro.

SFT arbeider også med overvåkning av klimagasser i atmosfæren og faktainformasjon om klimagassutslipp. De har ansvaret for utslippsregnskapet for klimagasser i Norge, rapporterer til FNs klimakonvensjon og er nasjonalt knutepunkt for FNs klimapanel. Etaten har ansvaret for å forvalte kvoteloven og har omfattende oppgaver i forbindelse med det norske kvotesystemet. SFT deltar i stor grad i det internasjonale samarbeidet om klima, både globalt og i forhold til EU.

Navneskiftet betyr i følge meldingen ikke at det blir endringer i oppgavefordeling mellom myndigheter som arbeider med tiltak og virkemidler på klima- og forurensningsområdet.

Navneskiftet er fastsatt ved Kongelig resolusjon av 27. november 2009.

Share on
Facebook Twitter Linkedin Email