Klif blir slått sammen med DN | Klif blir slått sammen med DN
Gå tilbake

Klif blir slått sammen med DN

12. november 2012

Klima- og forurensningsdirektoratet (Klif) blir på Bryn-Helsfyr etter at Regjeringen har vedtatt å slå sammen dette, og Direktoratet for naturforvaltning (DN), til én etat med betegnelsen Miljødirektoratet.

Ifølge en melding vil sammenslåingen skje med virkning fra 1. juli 2013.

– Med denne sammenslåingen får vi en mer slagkraftig gjennomføring av miljøpolitikken. De ulike miljøproblemene er tett sammenvevd, og arbeidet med blant annet klima, luft og vann må ses i sammenheng. Oppgavene i dag er i for stor grad organisert etter gårsdagens miljøutfordringer. Vi gjør nå miljøpolitikken bedre, mer effektiv og helhetlig, sier miljøvernminister Bård Vegar Solhjell.

Klif, som har kontorer i Strømsveien 96 på Bryn-Helsfyr og flytter til nyrestaurerte lokaler i Grensesvingen 7 like ved i 2014,  har i dag ansvar for blant annet klima, regulering av utslipp fra industri, miljøgifter og avfall. DN har ansvar for naturmangfoldet av planter, dyr og landskap.

Mange av disse ansvarsområdene henger ifølge meldingen nøye sammen. Arbeidet med forurensning er i stor grad begrunnet i å beskytte naturen og naturmangfoldet. Det som skjer på klimaområdet er avgjørende for naturens tilstand. Sammenslåingen av DN og Klif skal bidra til at miljøutfordringene håndteres på en mer helhetlig og effektiv måte.

– Miljøverndepartementet er fornøyd med innsatsen de to direktoratene har gjort så langt, men behovet for samordning har vært økende. Miljødirektoratet vil bli en tydeligere og mer synlig autoritet i en tid med stadig mer komplekse miljøutfordringer som er flettet i hverandre. Det nye direktoratet vil gi større gjennomslagskraft for miljøsakene, både gjennom felles ledelse og bedre samordning, sier Bård Vegar Solhjell i meldingen.

Sammenslåingen vil forenkle og bedre styringsdialogen mellom departement og direktorat, og videre til fylkesmenn og kommuner.

Etter sammenslåingen vil det nye direktoratet ha avdelinger både i Trondheim og Oslo, og bemanningen begge steder vil tilsvare det antall medarbeidere som Klif og DN har i dag. Miljødirektoratets overordnede ledelse blir lokalisert i Trondheim.

– Vi har tunge fagmiljøer i de to byene som vi ikke må bryte opp. Hvis vi hadde flyttet ett av direktoratene, hadde vi svekket kompetansen på ett av feltene i mange år fremover. De presserende miljøutfordringene vi står overfor tilsier derfor at vi er best tjent med å videreføre tunge fagmiljøer i Trondheim og Oslo , sier Solhjell.

Direktøren for det nye Miljødirektoratet vil bli tilsatt så snart som mulig. Fram til ny direktør tiltrer, vil direktoratsdirektørene legge til rette for sammenslåingen.

Kilde: www.klif.no

Share on
Facebook Twitter Linkedin Email
Strømsveien 96 Strømsveien 96 Strømsveien 96 2 Strømsveien 96 2