Vurdering av seismiske undersøkelser
Gå tilbake

Vurdering av seismiske undersøkelser

26. mai 2008

Seismiske undersøkelser omfattes av forurensningsloven, men det kreves ikke spesifikk regulering i dag fordi det anses å ikke medføre ”nevneverdig skade eller ulempe”, i følge en pressemelding på sft.no. SFT mener seismisk aktivitet i dag kan foregå uten å innhente tillatelse etter forurensningsloven. SFT ber om mer tid for å gjøre en ny faglig forsvarlig vurdering.

Seismiske undersøkelser

* Brukes til å kartlegge hvor det kan være forekomster av olje og gass under havbunnen.
* Metoden innebærer at geologien undersøkes ved hjelp av sterke trykkluftsbaserte lydbølger.
* Et verktøy for å lete etter olje og gass

Miljøverndepartementet ba mandag Statens forurensningstilsyn (SFT) innen 13. juni vurdere mulige miljøeffekter av seismikk i det marine miljø og behovet for å regulere aktiviteten gjennom tillatelse etter forurensningsloven.

På bakgrunn av den pågående debatten om seismiske undersøkelser, svarer SFT allerede i dag. Vi har i et brev til Miljøverndepartementet redegjørt kort for dagens regulering. Vi ber om utsettelse av fristen for endelig vurdering av oppdraget.

Regulering etter forurensningsloven

Økende seismisk aktivitet i mer miljøfølsomme områder og ny kunnskap kan medføre behov for en fornyet vurdering av spørsmålet om regulering etter forurensningsloven. For å kunne gjøre en faglig forsvarlig vurdering, trenger SFT mer tid.

Share on
Facebook Twitter Linkedin Email