Utvidet miljøovervåkning i Oslofjorden
Gå tilbake

Utvidet miljøovervåkning i Oslofjorden

15. april 2008

I følge sft.no, viser Miljøovervåkningen som Norges Geotekniske Institutt (NGI) gjennomfører på oppdrag fra SFT, at det aller meste av de deponerte massene legger seg i dypvannsdeponiet ved Malmøykalven i Oslofjorden, og at partikler ikke spres oppover i vannsøylen.

Sjøbunnen i Indre Oslofjord er tilført miljøgifter fra ulike kilder gjennom mange år, og disse har hittil utgjort en kilde til spredning av forurensning. Det pågår nå en omfattende opprydding som innebærer at forurenset sjøbunn noen steder mudres, og deretter deponeres i et dypvannsdeponi ved Malmøykalven. Andre steder dekkes sjøbunnen til med rene masser.

Miljøovervåkning ved dypvannsdeponiet
Det skjer en omfattende miljøovervåkning ved og rundt dypvannsdeponiet. Det foreligger nå nye resultater fra den delen av overvåkningen som NGI gjennomfører på oppdrag av SFT.

I 2007 har NGIs overvåkning for SFT bestått av:
– Automatiske turbiditetsmålere (måler mengde partikler i vannet for å registrere spredning).
– Månedlige profiler av turbiditet både i deponiområdet og området utenfor.
– Ekstra vannprøver for påvisning av miljøgifter.

Se sft.no for ytterligere informasjon, samt grafisk fremstilling av deponiområdet.

Share on
Facebook Twitter Linkedin Email