Trenger mer kunnskap om nanopartikler
Gå tilbake

Trenger mer kunnskap om nanopartikler

6. juni 2008

Nanoteknologi er teknologi på atom- og molekylnivå. SFT bidrar til utvikling av regelverk og metoder for risikovurdering for nanomaterialer i EU og OECD. Det er et stort behov for mer forskning på mulige helse- og miljøeffekter av nanopartikler, i følge en pressemelding på sft.no.

Modifisering av materialer på nanonivå kan føre til vesentlige endringer i materialenes fysiske og kjemiske egenskaper. Det er økt bekymring for at nanomaterialer kan ha negative effekter for levende organismer, og at selv små mengder kan være skadelig.

– Det er nødvendig med økt forskning om risikoen ved bruk av nanomaterialer, sier SFT-direktør Ellen Hambro.

Frie produserte nanopartikler

Foreløpig er det spesielt én gruppe nanomaterialer – frie produserte nanopartikler – som har kommet i søkelyset. Det er påvist at enkelte typer av disse partiklene kan ha negative helse- og miljøeffekter.

Nanopartikler som er bundet til en overflate, eller materialer hvor nanostrukturen er en del av et større objekt, gir mindre grunnlag for bekymring.

Miljøfarer ved spredning av nanopartikler

Det er ikke grunnlag for å si at nanopartikler utgjør en miljøtrussel i Norge i dag eller på sikt. Men det er heller ikke mulig å utelukke at enkelte nanopartikler er eller kan komme til å bli et helse- og miljøproblem.

For å gi miljøvernmyndighetene kunnskap i arbeidet med å hindre framtidige miljøproblemer fra nanopartikler, har Statens forurensningstilsyn (SFT) fått Bioforsk Jord og miljø til å gjennomgå internasjonal vitenskaplig litteratur om potensielle miljøfarer ved spredning av slike partikler.

Forfatterne av studien konkluderer med at det er begrenset kunnskap om miljøeffektene av nanopartikler.

Helse- og miljørisiko ved nanomaterialer

Nanomaterialer omfattes av det eksisterende miljøregelverket på lik linje med tradisjonelle kjemiske stoffer og produkter. Det betyr at dersom et nanomateriale medfører uakseptabel helse- eller miljørisiko, gir lovverket samme mulighet som for andre kjemikalier til å regulere eller gripe inn.

Regulering av kjemikalier i Norge er for en stor del basert på EUs regelverk. SFT bidrar derfor aktivt i arbeidet med å regulere nanomaterialer i EUs nye kjemikalieregelverk REACH.

Vurderer nanomaterialer

Organisasjonen for økonomisk samarbeid og utvikling (OECD) har et arbeidsutvalg som vurderer ulike forhold knyttet til nanomaterialer, inkludert metoder for testing og risikovurdering. SFT deltar i et nordisk prosjektsamarbeid som skal bidra til OECDs arbeid.

SFT følger nøye med i kunnskapsutviklingen på området, i tillegg til løpende å vurdere behovet for tiltak.

For definisjoner og annet, se www.sft.no

Share on
Facebook Twitter Linkedin Email