Statens vegvesen vil beholde 700 km som riksveg
Gå tilbake

Statens vegvesen vil beholde 700 km som riksveg

19. september 2008

Etter en gjennomgang av vegnettet foreslår Statens vegvesen at 700 av 18.500 km øvrig riksveg beholdes som riksveg ved gjennomføringen av forvaltningsreformen. Forslaget sendes nå på høring, ifølge organisasjonens web-sider.

Bakgrunnen er at det vesentligste av øvrige riksveger og øvrige riksvegferjesamband skal overføres fra staten til regionalt folkevalgt nivå fra 1. januar 2010. På oppdrag fra Samferdselsdepartementet har Vegvesenet utredet klassifisering av det øvrige vegnettet basert på gitte kriterier.

– I vårt forslag har vi tatt hensyn til forhold som kobling til nasjonale knutepunkter, koblinger til større byområder, interregionale veger og øvrige riksveger som er knyttet opp mot riksveger i nabolandene skal forbli riksveg, sier utbyggingsdirektør Lars Aksnes i Statens vegvesen om arbeidet.

Vegvesenets forslag innebærer at 690 km øvrige riksveger beholdes som riksveg. Noen mindre strekninger – til sammen om lag 10 km – med fylkeskommunal og kommunal veg til nasjonale knutepunkt omklassifiseres også til riksveg. Dagens stamvegnett – som fra 2010 blir det nye riksvegnettet – økes dermed fra 8.800 til 9.500 km. I tillegg kommer tre ferjestrekninger.

Forslaget er nå sendt ut på høring til fylkeskommunene, berørte kommuner, transportetatene og en rekke andre. Høringsfristen er 1. november i år.

Mer på http://www.vegvesen.no

Share on
Facebook Twitter Linkedin Email