Stadig mer effektivt retursystem for EE-avfall
Gå tilbake

Stadig mer effektivt retursystem for EE-avfall

6. mai 2008

I fjor ble det samlet inn over 147 000 tonn elektrisk og elektronisk avfall (EE-avfall) i Norge, i følge sft.no. Dette tilsvarer 32 kilo per innbygger og er nesten 15 000 tonn mer enn i 2006.

Elektrisk og elektronisk avfall: De fleste elektriske og elektroniske produkter (EE-produkter) inneholder helse- og miljøfarlige stoffer i varierende mengder.

Ingen andre land er i nærheten av slike resultater. Av innsamlet avfall ble nesten 90 prosent material- eller energigjenvunnet. Høy innsamling av EE-avfall er viktig for å hindre utslipp av alvorlige miljøgifter, sier SFT-direktør Ellen Hambro.

Hindrer alvorlig miljøskade
Høy innsamlingsgrad og forsvarlig behandling av EE-avfall bidrar til å hindre utslipp av alvorlige miljøgifter til naturen, som igjen kan medføre negative helseeffekter.

EE-produkter kan blant annet inneholde tungmetaller som kvikksølv, kadmium og bly, og organiske miljøgifter som PCB og bromerte flammehemmere.

Oppfølging av gratispassasjerer

EE-registeret følger opp produsenter som ikke oppfyller avfallsforskriftens krav om medlemskap i returselskap – de såkalte gratispassasjerene. Fra denne oppfølgingen begynte i oktober 2006 og ut 2007, har EE-registeret vært i kontakt med over 1600 virksomheter.

I samme periode er det registrert 1200 nye medlemmer i returselskapene.

I 2007 ble 254 foretak rapportert til SFT etter gjentatte oppfordringer og påminnelser fra EE-registeret. SFT varslet 148 foretak om tvangsmulkt. Arbeidet mot gratispassasjerer fortsetter i 2008.

Share on
Facebook Twitter Linkedin Email