SFT støtter vassdrag med millionbeløp
Gå tilbake

SFT støtter vassdrag med millionbeløp

10. april 2008

SFT gir fire millioner kroner til Vansjø-Hobølvassdraget i Østfold og Akershus og to millioner til Jærvassdragene i Rogaland. Pengene vil sørge for at arbeidet for å bedre vannkvaliteten fortsetter, i følge SFT.no.

Gjennom flere år har SFT gitt betydelige økonomisk bidrag for å løse miljøproblemene i disse områdene. Årets tildeling av midler er basert på tidligere resultater og anbefalingene etter fjorårets arbeid med Vansjø-Hobølvassdraget og Jærvassdragene.

Næringssalter forurenser
Miljøproblemene i vassdragene er nokså like. Hovedårsaken til forurensningene er tilsig av næringssalter fra jordbruket, spredt bebyggelse og kommunalt avløp.

Det er satt i verk en rekke tiltak for å stoppe tilførslene av næringssalter, men en er fortsatt ikke i mål. Vannkvaliteten har ikke blitt nevneverdig bedre til tross for stor innsats i flere år.

Fremdeles lever befolkningen rundt de to vassdragene med oppblomstring av blågrønnalger, badeforbud og redusert verdi av friluftsaktiviteter. Klimaendringer, som blant annet vises gjennom økt avrenning av næringssalter vinterstid, kan være én av årsakene til at en ikke har oppnådd forventet effekt.

Lærer av hverandre
SFT forventer at aktivitetene som settes i verk, bidrar til en helhetlig vannforvaltning og at en på sikt vil oppnå en bedret vannkvalitet i disse områdene.

Prosjektene i Vansjø-Hobølvassdraget og Jærvassdragene vil ha en overføringsverdi til andre vassdrag med tilsvarende problemer.

For ytterligere informasjon, samt kart over områdene, se www.sft.no

Share on
Facebook Twitter Linkedin Email