SFT har anmeldt ulovlig dumping
Gå tilbake

SFT har anmeldt ulovlig dumping

3. mars 2008

Helsfyr: SFT har anmeldt Oslo Havn KF og Secora AS for å ha dumpet forurensede masser ved Malmøykalven i Indre Oslofjord, i SFTs web-sider. SFT ser svært alvorlig på de bevisste og gjentatte bruddene på tillatelsen Sjøbunnen i Indre Oslofjord er tilført miljøgifter fra ulike kilder gjennom mange år, og disse har hittil utgjort en kilde til spredning av forurensning.

Rydder opp i forurenset sjøbunn

Det pågår nå en storstilt opprydding i Indre Oslofjord som innebærer at forurenset sjøbunn noen steder mudres og deretter deponeres i et dypvannsdeponi ved Malmøykalven. Andre steder dekkes sjøbunnen til med rene masser.

Oslo Havn KF fikk i 2005 tillatelse fra SFT til å gjennomføre oppryddingen. Oslo Havn tildelte Secora AS kontrakten med å gjennomføre tiltakene.

Ulovlig dumping

Etter at ansatte hos Secora i september i fjor sto fram og sa at det var dumpet masser på overflaten ved dypvannsdeponiet, påla SFT umiddelbart Oslo Havn KF å redegjøre for om det hadde foregått ulovlig dumping av slam ved dypvannsdeponiet og eventuelt i hvilket omfang og miljømessige konsekvenser av dette.

Vi ba også om en vurdering av hvilke tiltak Oslo Havn KF ville iverksette for å unngå slike hendelser i framtiden.

Redegjørelse til SFT

For å dokumentere fakta i saken, hentet Secora inn Det Norske Veritas (DNV) for å granske saken. Oslo Havn fikk dessuten Norsk institutt for vannforskning (NIVA) til å vurdere miljøkonsekvenser av de funnene DNV kom fram til, og Norges Geotekniske Institutt (NGI) til å vurdere overvåkingsprogrammets egnethet til å oppdage eventuell ulovlig dumping.

I desember konkluderte DNV med at det sannsynligvis var dumpet minst tre fulle lektere med slam og minst 15 lektere med stein og restmasser. Dette er brudd på kravet i SFTs tillatelse om at massene skal føres så langt ned mot bunnen som praktisk mulig før de slippes.

Oslo Havns redegjørelse til SFT bygde på DNVs gransking.

Ikke alvorlige miljøkonsekvenser

NIVAs vurdering var at utslippene kan ha medført noe økt spredning ut av deponiområdet, men at det ikke oppsto alvorlige miljøkonsekvenser av den ulovlige dumpingen. Merutslippet som følge av dumpingen, går ikke utover rammene som ble lagt til grunn for tillatelsen.

SFT ser likevel svært alvorlig på de bevisste og gjentatte bruddene på tillatelsen. SFT har derfor anmeldt Oslo Havn KF og Secora AS

Tiltak mot ulovlig dumping

I fjor høst redegjorde Oslo Havn overfor SFT for tiltak som sikrer at ulovlig dumping ikke skjer igjen. SFT kontrollerer disse strakstiltakene rett etterpå.

SFT kontrollerer opprydningsprosjektet i Oslo havn både gjennom grundige tilsyn over flere dager og ved uanmeldte inspeksjoner

Kilde: www.sft.no

Share on
Facebook Twitter Linkedin Email