Samarbeider om Alna-visjoner på Bryn
Gå tilbake

Samarbeider om Alna-visjoner på Bryn

15. mars 2002

Et ledd i Oslo Kommunes langsiktige visjon om å gjøre de rike naturresursene langs Alna-vassdraget mer tilgjengelige for allmennheten, er å skape en sammenhengende turvei langs elven, fra marka til utløpet i fjorden ved Gamle Oslo. Fokus på strekningen gjennom Bryn, og flere eiendomsaktørers byggeplaner i dette området, har nå resultert i et samarbeidsprosjekt som bidrar til å sette fart på planene.

Flere eiendomsaktører har omfattende byggeplaner og prosjekter i Bryn-Helsfyrområdet. Blant annet er Entra Eiendom godt i gang med byggingen av næringsbygget Alnafossen Kontorpark. Eiendommen ligger i et sydvendt amfi mot elven, der det er et naturlig fossefall i landskapet. Anlegget utformes slik at det utnytter beliggenheten i kommunikasjons-knutepunktet samtidig som det etableres et "grønt" miljø mot elven.

– Miljø- og landskapstilpasning er sentrale stikkord for prosjektet, der vi i samarbeid med Statens Vegvesen blant annet har lagt betydelig vekt på prosjektering av en natur- og publikumsvennlig gang- og sykkelsti der elven renner gjennom tomteområdet, sier prosjektansvarlig Nils Arne Gundersen i Entra Eiendom.

Økende vilje til samarbeid

Friluftsetaten i Oslo Kommune mener miljø- og landskapsløsningene i prosjektet er gode, og at dette er et utmerket eksempel på hvordan grunneiere og eiendomsutviklere faktisk kan bidra til å blåse mer liv i kommunens visjoner for slike områder. ? Vi opplever nå en kraftig økende vilje og forståelse blant grunneiere langs hele elven for å samarbeide om oppgradering og samkjøring av ulike aktørers interesser og planer, sier seksjonsleder Ola Raade i Friluftsetaten.

Parallelloppdrag på Bryn

Etaten tok nylig initiativ til et felles parallelloppdrag med grunneiere, forvaltere og brukere av Bryn-området mellom Bryn Bro og Tvetenveien, som er et av de gjenværende "hullene" der Alnaelven er lite tilgjengelig. Målet er å få frem ulike tanker, ideer og planer om hvordan området kan utvikles med vekt på å integrere turveien. Responsen var meget positiv, og 20 representanter fra etater, arkitektkontorer, eiendomsselskaper og Statens Jernbaneverk stilte på oppstartsmøtet i midten av januar.

– Det virker som stadig flere aktører ser hvilken enorm verdi som ligger i å skape et helhetlig, naturvennlig område langs elven, fortsetter Raade. – Dette er meget hyggelig og inspirerende for oss som forvaltere, og trolig er det nettopp dette som skal til for å få fortgang i den langsiktige visjonen.

Mye gjenstår for å oppnå en sammenhengende turvei fra marka til fjorden, men det vil inneværende år bli bygget nye turveislenker på flere steder, blant annet mellom Alnaparken (Brubakk) og Grorud, samt langs Maria Dehlis vei.

Kartlegging og verdisetting av vegetasjon og vilt langs vassdraget er gjennomført, og dette har gitt viktige innspill i videre plan- og forvaltningsarbeid. Det er hittil opparbeidet tur-/ sykkel-/gangvei langs ca 60 prosent av strekningen fra Enebakkveien til Alnas kilder. Alnaelven har vært et sentralt innsatsområde de senere årene. Området er utviklet til en flerbrukspark med idrettsanlegg, turveier og amfibiedam.

– Alna-elven er på mange måter en "glemt perle", sier Per Kristian Lundquist i Sandia Megling, som er initiativtaker og koordinator i det såkalte Bryn-Helsfyr-prosjektet, et samarbeidsprosjekt mellom eiendomsaktører med interesser på Bryn og Helsfyr. ? Det arbeider mer enn ti tusen mennesker på Bryn-Helsfyr til daglig, og for oss er det viktig å understreke at området har langt mer å by på en bare kontorbygg. Felles planlegging og utvikling av områdene langs Alna er av interesse for alle ? både publikum, det offentlige og alle næringslivsaktører i området, avslutter han.

Om Alnafossen Kontorpark

Eiendommen ligger mellom Brynseng T-banestasjon og Bryn stasjon. Det etableres ny kjøreadkomst fra Nils Hansens vei med planfri krysning under Østensjøveien og T-banesporet, og ny gang- og sykkelvei mellom stasjonsområdene som har en gangavstand på 100 – 300 m til prosjektet.

Prosjektet er utformet med 4 bygningsvolumer ( Bygg A, B, C og D ) som er som er koplet sammen med trappehus, og et pavljongbygg ( Bygg E ) som vil inneholde kantine og spesialfunksjoner i direkte kontakt med parklandskapet og elven. I tillegg vil de 2 eldste byggene ( Bygg F og G ) i den historiske linvarefabrikken på eiendommen bli restaurert til nye formål, og bidra til å skape et spennende arkitektonisk miljø med fasadematerialer i tegl og teglfliser. Den ene adkomsten vil være eksklusiv for Statens Vegvesen Vegdirektoratet som har inngått leieavtale for samlokalisering av ca. 600 arbeidsplasser til prosjektet. Prosjektets totale leieareal er på ca. 41.700 m2 BTA. I tillegg kommer ca. 350 P-plasser; hvorav ca. 300 plasser i egne parkeringskjellere.

Bildet: Alna-fossen Kontorpark: Miljø- og landskapstilpasning er sentrale stikkord for Alnafossen Kontorpark, der Entra Eiendom i samarbeid med Statens Vegvesen blant annet har lagt vekt på prosjektering av en natur- og publikumsvennlig gang- og sykkelsti der Alna renner gjennom tomteområdet (Copyright: Entra Eiendom)

For ytterligere informasjon, intervju osv, vennligst kontakt:

Entra Eiendom
Prosjektansvarlig Utvikling, Nils Arne Gundersen
Telefon: 21 60 51 00
E-post: nag@entraeiendom.no

Oslo Kommune
Friluftsetaten
Seksjonsleder Ola Raade
Telefon: 23 22 70 00
E-post: ola.raade@fri.oslo.kommune.no

Sandia Megling AS
Adm. dir. Per Kristian Lundquist
Telefon: 23 03 95 20
E-post: lundquist@sandia.no

Share on
Facebook Twitter Linkedin Email