Ren sjøbunn i Oslo havn Bryn-Helsfyr | Ren sjøbunn i Oslo havn
Gå tilbake

Ren sjøbunn i Oslo havn

24. november 2010

Ifølge en melding på web-sidene til Klif, som har kontorer i Strømsveien 96 på Bryn-Helsfyr i Oslo, gjør den omfattende oppryddingen i Oslo havn at store deler av sjøbunnen nå har god miljøtilstand. I tre områder må det dekkes til mer med rene masser.

Dekker til med rene masser
Klima- og forurensningsdirektoratet (Klif, den gang SFT) stilte i 2005 krav til Oslo Havn KF og Statens vegvesen om at sjøbunnen skulle klassifiseres som god (tilstandsklasse II) etter endt opprydding.

Rapporter fra 2009 viser at store deler av havna etter opprydding har fått ren sjøbunn.

I tre områder – Lohavna, innerst i Pipervika og i et område i Bjørvika – må imidlertid mer av sjøbunnen dekkes til før tilstanden kan klassifiseres som god. Disse områdene er hittil bare mudret, ikke tildekket med rene masser.

Klif har ifølge meldingen tidligere krevd at også disse områdene må dekkes til. Oslo Havn har nå lagt fram et forslag til hvordan god miljøtilstand kan nås også her.

God miljøtilstand
Forslaget fra Oslo Havn til tilleggsopprydding er godt egnet for å nå kravet om god miljøtilstand i resten av området der det er ryddet opp i forurenset sjøbunn.

I Bjørvika ser Klif behov for noe mer tildekking enn det Oslo Havn har foreslått. Dette for å få et godt sluttresultat.

Oslo Havn har allerede dekket til med rene masser i de to områdene i Pipervika og Lohavna. Nå vil de tildekke det siste området i Bjørvika.

Når Oslo Havn har gjennomført tildekkingen med rene masser i alle de resterende områdene, vil kravet om god miljøtilstand (tilstandsklasse II) i Klifs tillatelse være oppfylt.

Delfinansiere oppryddingen
Oslo Havn har ifølge meldingen søkt Klif om delfinansiering av den avsluttende oppryddingen i sjøbunnen i Pipervika, Lohavna og Bjørvika. Klif signaliserer at de er positive til å finansiere denne oppryddingen med inntil 50 prosent.

En renere fjord
Oslo Havn KF og Statens vegvesen har stått bak den omfattende oppryddingen av forurenset sjøbunn i havna.

Der det var behov for økt seilingsdyp, og der bunnen var særlig utsatt for oppvirvling, er sjøbunnen mudret og deretter deponert i et dypvannsdeponi ved Malmøykalven. Andre steder har sjøbunnen blitt dekket til med rene masser.
Oppryddingen bidrar til at vi får en renere fjord til glede for innbyggerne rundt Indre Oslofjord.

Kilde: www.klif.no

Share on
Facebook Twitter Linkedin Email