NAVs omverdensanalyse 2023: Stort behov for arbeidskraft fremover
Gå tilbake

NAVs omverdensanalyse 2023: Stort behov for arbeidskraft fremover

25. april 2023

Stor etterspørsel etter arbeidskraft, global usikkerhet og risiko for økte inntektsforskjeller. Dette er noen av spådommene om den omfattende omverdensanalysen som ble presentert i NAVs hovedkontor i Fyrstikkalleen 1 på Helsfyr i dag.

NAVs samfunnsoppdrag er å bidra til sosial og økonomisk trygghet, og fremme overgang til arbeid og aktivitet. Målet er å skape et inkluderende samfunn, et inkluderende arbeidsliv og et velfungerende arbeidsmarked.

Færre må støtes ut – og flere må slippes inn

Da er det naturlig at NAVs omverdensanalyse 2023 går grundig gjennom forventede utviklingstrekk fram mot 2035. Analysen viser blant annet at jobber som forsvinner, fortsatt flytting til byene og en aldrende befolkning vil skape høy omstillingstakt og stort behov for kvalifisert arbeidskraft i årene framover.

– Det går blant annet tydelig fram at Norge trenger mange flere hender i arbeid. Eldrebølgen blir bare større framover, og arbeidsinnvandringen fra EØS-land avtar. Behovet for helsepersonell og folk med fagbrev er allerede stort, og det kommer til å bli større, sier arbeids- og velferdsdirektør Hans Christian Holte.

– Vi må hindre at folk støtes ut av arbeidslivet, og vi må slippe flere inn. Det grønne skiftet og teknologisk utvikling vil føre til at arbeidsplasser faller bort, og nye opprettes. Å fullføre fagutdanning og å innstille seg på å ta etter- og videreutdanning i løpet av yrkeskarrieren, blir derfor viktig.

For å møte behovet for arbeidskraft, mener Holte at NAV, utdanningssektoren og arbeidsgivere må samarbeide enda tettere.

– Vi må hindre at folk støtes ut av arbeidslivet, og vi må slippe flere inn. Vi i NAV skal gjøre det vi kan for å skaffe kvalifisert arbeidskraft, men det krever en felles innsats. Utdanningssystemet må i større grad baseres på livslang læring, og arbeidsgivere må legge til rette for at arbeidstakere får den opplæringen de trenger på arbeidsplassen, sier han.

Sårbar global økonomi

NAVs forrige omverdensanalyse kom i 2021. Selv om mange av trendene er de samme i den nye analysen, er det også forskjeller:

– Russlands invasjon av Ukraina har synliggjort sårbarheter i den globale økonomien. Behovet for å være selvforsynte med både strøm og andre importvarer har kommet høyere på dagsordenen i EU. Det kan føre til flere industriarbeidsplasser i Europa, kanskje også i Norge, sier Holte.

Utviklingen i innvandringen er også mer usikker enn tidligere, blant annet på grunn av risiko for vedvarende høy tilstrømming av flyktninger som følge av klimaendringer, krig og konflikt.

– Vi tror i tillegg at økt arbeidsinnvandring fra land utenfor Europa kan bli aktuelt som følge av mangelen på arbeidskraft, og fordi aldring og høy økonomisk vekst i østeuropeiske EU-land gjør det vanskeligere å tiltrekke arbeidsinnvandrere fra disse landene, sier Holte.

Risiko for større inntektsforskjeller

Det er stor usikkerhet om levekårsutviklingen framover, ettersom den avhenger av den økonomiske veksten, utviklingen på arbeidsmarkedet, framtidig regulering av trygdeytelser, og nivået på innvandringen.

– Hvis det blir større forskjeller i inntekt og lav generell inntektsvekst, eventuelt i kombinasjon med fortsatt prisvekst og høyt rentenivå, kan det føre til at flere får behov for økonomisk sosialhjelp og andre sosiale tjenester fra NAV, sier Holte.

Et teknologisk girskifte

Den teknologiske utviklingen har selvsagt også konsekvenser for hvordan framtiden vil se ut. Her har utviklingen gått raskere enn ventet, sier Holte.

– Vi har sett et girskifte innen kunstig intelligens. Kvaliteten og anvendeligheten på maskingenerert materiale har nådd nye høyder. Teknologien gjør nå innhugg i kreative høykompetanseyrker som bare for få år siden var antatt å ha lav automatiseringsrisiko. Yrkesutøvere som grafiske designere, journalister og musikere, får både nye støtteverktøy og mulig ny konkurranse.

Han regner med at kunstig intelligens vil bli et viktig verktøy også for NAV. Ikke bare når det gjelder IT-utvikling, men også for veiledere og saksbehandlere.

– Jeg tror ikke vi kommer dit at beslutninger gjøres av kunstig intelligens alene, men jeg er ganske sikker på at vi kan dra nytte av denne teknologien. Vi må selvsagt holde oss innenfor regelverket for personvern, men jeg ser for meg at kunstig intelligens kan bidra med å gi gode og skreddersydde råd både til NAVs veiledere og saksbehandlere og til dem som trenger hjelp fra NAV.

Erstatter ikke fysiske møter

De kommende årene tror vi at innbyggerne i økende grad vil forvente at offentlig sektor tilbyr mer sammenhengende tjenester. Omverdensanalysen spår også at det vil bli nye, hybride måter å møtes på, i en blanding av en reell og virtuell virkelighet. Holte tror ikke slike møter kommer til å gjøre fysiske møter i NAV overflødige.

– Koronapandemien førte til at digitale møter økte kraftig, siden det i lange perioder ikke var mulig å møtes ansikt til ansikt. Å møtes over skjerm fungerer godt i mange tilfeller, men mange trenger å møte et menneske når de oppsøker NAV. Utvikling av gode digitale tjenester er noe vi jobber kontinuerlig med, samtidig som vi må sørge for å ha fullgode alternativer til de som har behov for personlig bistand.

Kan gi nye muligheter

NAVs omverdensanalyser angår hele Norge, men er først og fremst ment som et verktøy for NAV selv. Holte tror at det viktigste for NAV framover blir å håndtere store omstillinger og å skaffe arbeidskraft.

– Vi viste at vi klarte å finne nye måter å jobbe på under koronapandemien, og jeg har tro på at vi skal klare å ruste oss for framtiden. Vår jobb er å sikre at folk får det de har rett til, og å hjelpe folk som trenger det i arbeid og aktivitet. Det store behovet for arbeidskraft framover gir dessuten en gyllen mulighet til å inkludere mange av de som står utenfor arbeidslivet i dag.

Du finner omverdensanalysen nederst i artikkelen NAVs omverdensanalyse 2023 – 2035.

Kilde: NAV

Bilde fra presentasjonen i NAVs hovedkontor i Fyrstikkalleen 1 på helsfyr (Foto: NAV)

Personbildet: velferdsdirektør Hans Christian Holte (Foto: Morten J. Solberg)

Bilder av Fyrstikkalleen 1 (Foto: Bryn-Helsfyr-samarbeidet)

Share on
Facebook Twitter Linkedin Email