NAF krever at Navarsete viser vei
Gå tilbake

NAF krever at Navarsete viser vei

29. april 2008

NAF krever at regjeringen gjør store endringer i sin stortingsmelding om NTP som skal framlegges i desember og dobler investeringsrammen, i følge naf.no. De fremtidsutsikter som forslaget til NTP viser, er bekymringsfulle fordi planen er laget innenfor alt for knappe økonomiske rammer. NAF er svært skuffet over manglende satsing på nødvendig veiutbygging. Samferdselssektoren – og spesielt veisektoren – må få et markant løft i de neste ti årene. Nå må samferdselsminister Navarsete ta ansvar dersom hun ønsker å fortsette i posisjon.

NTP-forslaget dokumenterer på en overbevisende måte at samfunnet vil kunne oppnå betydelig økt trafikksikkerhet og fremkommelighet i tillegg til gode miljøeffekter dersom det offentlige satser vesentlig mer midler på utvikling av veier og annen infrastruktur.

Forslaget til NTP innebærer en klar dreining i bruk av midlene – fra veiutbygging til drift og vedlikehold. NAF ser dette som et helt påkrevd vedlikeholdsløft for å stanse forfallet på veinettet, men i tillegg må regjeringen nå tørre å satse på en betydelig og helt nødvendig forbedring av veinettet.

NAF mener det er uakseptabelt at selv med denne økte innsatsen på vedlikehold vil det stå igjen et betydelig forfall. NAF ber derfor regjeringen innarbeide nok ressurser i sin stortingsmelding for å fjerne forfallet og satse på synlig opprustning i løpet av de to neste stortingsperioder.

Share on
Facebook Twitter Linkedin Email