NAF: Endringer i bilavgifter fra 1.januar 2008
Gå tilbake

NAF: Endringer i bilavgifter fra 1.januar 2008

15. januar 2008

Alle avgiftssatser er i utgangspunktet justert opp med 2,6 prosent fra 2007 til 2008 for å ta hensyn til forventet prisstigning. NAF gir deg de viktigste endringene.

Engangsavgift på kjøretøy

Personbiler: Ingen endring i oppbyggingen, men satsene inflasjonsjusteres og økes 2,6 prosent.

Varebiler: Satsene inflasjonsjusteres og en CO2-avgiftskomponent innføres i beregningsgrunnlaget også for varebiler. Flere av de mest populære bilene vil få økt avgift på grunn av dette, mens andre får redusert avgift. Fra nyttår må kjøpere av varebiler altså betale CO2-avgift i stedet for volumavgift ved kjøp av ny bil. Da bilavgiftene for personbiler ble endret i fjor, fikk varebilene utsettelse på ett år.

Årsavgift

Årsavgiften for biler differensieres, hvilket er nytt. Årsavgiften går ned fra 2.915 kroner til 2.660 kroner for både nyregistrerte og gamle bensinbiler og dieselbiler med fabrikkmontert partikkelfilter. Dieselbiler uten fabrikkmontert partikkelfilter får derimot en økning fra 2.915 kroner til 3.090 kroner, noe som gir 430 kroner høyere årsavgift enn bensinbiler og dieselbiler med fabrikkmontert partikkelfilter.

(Vi husker at dieselbiler kom relativt gunstig ut ved omleggingen av engangsavgiftssystemet fra 1.januar 2007, da man innførte en CO2-komponent i beregningssystemet som erstattet motorvolum. Men særlig dieselkjøretøy uten partikkelfilter gir relativt store lokale utslipp. Dette skal nå ”kompenseres” ved at årsavgiften øker.)

Drivstoffavgiftene

– Bensinavgiften: Inflasjonsjusteres og øker til 4,28 kr/liter (svovelfri).

– CO2-avgift på bensin inflasjonsjusteres til 0,82 kr/liter

– Autodieselavgiften øker med 20 øre utover inflasjonsjusteringen til 3,30 kr/liter (svovelfri).

– CO2-avgift på mineralolje (som autodiesel) inflasjonsjusteres til 0,55 kr/liter

– Avgiftsforskjellen på bensin og diesel er derved 1,25 kr/liter.

Omregistreringsavgiften
Omregistreringsavgiften: Inflasjonsjusteres. Ingen endringer ellers.

Vrakpant
Vrakpantavgiften (som inngår i engangsavgiften) holdes uforandret på 1.300 kr.

Ved levering av kjøretøy til vraking utbetales en vrakpant som holdes uforandret på 1500 kr. Men samtidig innføres en ekstraordinær forhøyet vrakpant på 5.000 kr for ”de mest forurensende kjøretøyene” som skal vare i ett år. Dette gjelder visse dieselbiler. Kriteriene varierer innen kjøretøygruppene personbiler, varebiler, busser og lastebiler. For personbiler gjelder dette kun dieselbiler med totalvekt mellom 2.500 kg og 3.500 kg, som er fra 1990 og eldre. I følge Opplysningsrådet for Veitrafikken er det bare vel 5.000 personbiler som omfattes av kriteriene.

Kilde: www.naf.no

Share on
Facebook Twitter Linkedin Email