Miljøbydelen Bryn-Helsfyr: Tre FutureBuilt-eiendommer innenfor en radius på 300 meter
Gå tilbake

Miljøbydelen Bryn-Helsfyr: Tre FutureBuilt-eiendommer innenfor en radius på 300 meter

3. juli 2015

Tre Bryn-Helsfyr-eiendommer på til sammen 65 000 kvm er de siste årene bygget eller rehabilitert etter strenge miljøkriterier som gjør dem til forbildeprosjekter i FutureBuilt. Sammen med et av byens beste kollektivtilbud bidrar dette til å gi Bryn-Helsfyr en sterk miljøprofil.

En unik tilgjengelighet via kollektivt, vei og sykkel er hovedgrunnen til at Bryn-Helsfyr har utviklet seg til det største kontorområdet øst for Oslo sentrum – med over 570 000 kvm kontorarealer. Og egenskapen som kollektivknutepunkt gjør at området vil spille en nøkkelrolle i den videre byutviklingen, der befolkningsveksten må håndteres med vekt på effektiv, miljøvennlig transport.

Over 100.000 kvm nye kontorarealer er bygget på Bryn-Helsfyr bare de siste 10 årene. Samtidig har en rekke eksisterende eiendommer på til sammen flere hundre tusen kvm blitt totalrehabilitert og oppgradert. Samlet har dette gjort Bryn-Helsfyr til et moderne kontorområde med eiendommer av gjennomgående høy kvalitets- og miljøstandard.

Tre FutureBuilt-forbilder innenfor en radius på 300 meter

Både nybygget Østensjøveien 27 og de totalrehabiliterte byggene Grensesvingen 7 og Fredrik Selmers vei 4 har fått den prestisjefylte statusen som FutureBuilt-forbilder. Det betyr at de har lave klimagassutslipp i et livsløpsperspektiv, er mer miljøambisiøse enn dagens praksis, har svært lavt energiforbruk, benytter klimavennlige materialer og er tilrettelagt for miljøvennlig transport. Forbildeprosjektene har også høy arkitektonisk kvalitet og bidrar til et godt bymiljø.

– Tre store FutureBuilt-forbilder i samme område – og innenfor en radius på 300 meter, er unikt. Sammen med et av byens klart beste kollektiv- og sykkeveitilbud bidrar dette til å gi Bryn-Helsfyr en sterk miljøprofil, sier talsmann Per Kristian Lundquist i Bryn-Helsfyr-samarbeidet.

Fredrik Selmers vei 4

Eiendommen, som ligger tett på kollektivknutepunktet Helsfyr, ble totalrehabilitert og bygget ut i perioden 2011 – 2013. Prosjektet betegnes som et godt eksempel på lønnsom rehabilitering, også i et klimaperspektiv. Totalarealet ble økt med rundt 4.000 m2 til 38.000 m2 og rommer vel 1500 kontorplasser.

Rehabiliteringen resulterte i mer effektive arealer, passivhusstandard, FutureBuilt-status, energiklasse A og sertifiseringen BREEAM-NOR Very Good.

Nye, lyse fasader i resirkulert aluminium har gitt bygget og omgivelsene et helt nytt uttrykk og visuelt løft. Endring av ytterveggens posisjon og nytt areal mellom de fem kontorblokkene binder dem sammen på en ny måte. Bygget er mer kompakt, med åpne, sammenhengende arealer i hver etasje.

LPO arkitekter AS planla rehabiliteringen. Byggherre er Entra Eiendom AS med Insenti Prosjektledelse AS som prosjektleder.

Prosjektet var et pilotprosjekt for BREEAM-NOR. Det er fulgt integrert energidesign-prinsipper fra prosjektstart og utarbeidet energiregnskap for netto energibehov, levert energi og forventet reelt energibruk. Resultatene er brukt som innspill til prosjekteringen. Klimagassregnskap ble utarbeidet i desember 2011.

Utvikling av Fredrik Selmers vei 4 som et forbildeprosjekt i FutureBuilt har bidratt til økt miljøkompetanse og felles engasjement hos prosjektaktørene. Entra og Skattedirektoratet har samarbeidet tett gjennom hele prosessen og skapt et brukervennlig bygg.

Fredrik Selmers vei 4 er et av casene i forskningsprosjektet SmartTES som skal utvikle og dokumentere metodikk for energieffektiv oppgradering og modernisering av bygg basert på prefabrikkerte treelementer. Den norske delen av prosjektet, som SINTEF Byggforsk og NTNU har hatt ansvar for, har sett spesielt på klimapåkjenning og problemstillinger knyttet til fukt, varme og lufttransport.

Les mer om Fredrik Selmers vei 4 som FutureBuilt-forbilde her.

Grensesvingen 7

Eiendommen viser at det er mulig å rehabilitere eldre bygninger til kontorlokaler med høye klima- og energiambisjoner, og samtidig bevare mye av eksisterende konstruksjon og fasade.

Grensesvingen 7 på Helsfyr er rehabilitert til et moderne kontorbygg for leietakerne

Miljødirektoratet og Undervisningsbygg, som begge har høye miljøambisjoner. I tillegg til å være FutureBuilt-forbilde, tilfredsstiller bygget nå krav til lavenergihus, energiklasse A og BREEAM-NOR Excellent.

Etterisolering av fasaden, nye vinduer og nytt inngangsparti har redusert energibruken og modernisert byggets arkitektoniske uttrykk. I tillegg har eiendommen fått en ny, inntrukket toppetasje som bidrar til økt areal- og energieffektivitet.

Prosjektet ble gjennomført med en samspillskontrakt mellom Oslo Areal og totalentreprenør Bunde Bygg, som i fellesskap dermed har kunnet finne de beste løsningene gjennom hele prosjektperioden. Samarbeidet med leietakerne Miljødirektoratet og Undervisningsbygg har ført til løsninger som passer brukernes ønsker og behov. KIMA arkitektur as har vært med fra start til ferdigstillelse.

Det har vært en klar målsetning å skape et lavenergibygg basert på allment aksepterte krav til bedriftsøkonomiske vurderinger av merinvesteringer og avkastninger av disse.

I FutureBuilts prosjektbrosjyre fremheves en ambisiøs byggherre, en motivert prosjekteringsgruppe og utførende entreprenører og et godt samarbeid med leietakerne som viktige suksesskriterier for prosjektet. Tidlig implementering av miljøkrav har også vært avgjørende for å nå miljømålene. Systemer som FutureBuilt og BREEAM-NOR har bidratt til å holde fokus på miljøaspektene, ekspertise og assistanse og for å utvikle verktøy som har støttet opp under prosessen.

Les mer om Grensesvingen 7 som FutureBuilt-forbilde her.

Østensjøveien 27

Nybygget, som sto ferdig i slutten av 2013, er bygget som passivhus med vekt på klimavennlige bygningsmaterialer og god parkeringsdekning for sykler. Bygget er et forbildeprosjekt i FutureBuilt og er BREEAM-sertifisert til karakteren ”Very good”.

Østensjøveien 27 ligger sentralt på Bryn. Bygget er tegnet av danske Henning Larsen Architects og er et resultat av en begrenset arkitektkonkurranse med fokus på energieffektivitet og gode kontorløsninger. Trivsel, effektivitet og fleksibilitet er stikkord for bygget, som møter morgendagens krav til en moderne arbeidsplass.

Prosjektet ble utviklet av NCC Property Development, med NCC Construction som totalentreprenør. Østensjøveien 27 ble solgt videre like etter ferdigstillelse, og NCC leier nå rundt halvparten av arealet. Resten er utleid til eksterne.

NCC gjennomførte en innbudt konkurranse hvor prosjektene ble vurdert ut i fra seks ulike kriterier: arkitektur, utleie/salgbarhet, byggekostnad, energi, fleksibilitet og tomteutnyttelse. Henning Larsen Architects vant oppdraget og i vurderingen heter det at «Henning Larsens prosjekt gir rikelig med dagslys, men med kontroll av uønsket varmetilskudd. Byggets utforming og tekniske egenskaper ivaretar de fleste energihensyn».

Prosjektet ble gjennomført som totalentreprise. Bygningen er en del av FutureBuilt og er et forbildeprosjekt innenfor BREEAM NOR.

Les mer om Østensjøveien 27 som FutureBuilt-forbilde her.

Hva er et FutureBuilt forbildeprosjekt og hvilke krav stilles?

Forbildeprosjektene i FutureBuilt skal redusere klimagassutslippene for byggene i et livsløpsperspektiv, både byggefasen, drift og avhending. Byggeprosjektene skal være mer ambisiøse enn dagens praksis og ha svært lavt energiforbruk, benytte klimavennlige byggematerialer og legge til rette for miljøvennlige transportløsninger. Det overordnede målet er å redusere byggets samlede klimagassavtrykk med minimum 50 prosent sammenlignet med dagens praksis. Forbildeprosjektene skal også ha høy arkitektonisk kvalitet og bidra til et godt bymiljø.

Satsingen omfatter både nybygg og rehabilitering, områder, gruppebebyggelse og enkeltbygg, kommunale og private utbyggere. Det er et mål at forbildeprosjektene skal gjenspeile byggevirksomhetens bredde av programmer og prosjekttyper. Prosjektene som går inn i programmet forplikter seg til å oppfylle et sett med kvalitetskriterier, samt å dokumentere at disse kvalitetene oppnås. I praksis innebærer kriteriene at nybygg må oppfylle minimum passivhusnivå, men fortrinnsvis være på nær null-, null- eller plussenergi. For rehabiliteringsprosjekter er energikravene noe mer fleksible, slik at lavenergistandard kombinert med bruk av passivhuskomponenter kan være tilstrekkelig. God lokalisering, mobilitetsplanlegging og miljøvennlige transporttiltak skal redusere utslipp fra transport i forbindelse med bygget.

Klimagasskravene etterprøves med Statsbyggs klimagassregnskap eller BREEAM NOR.

Mer om FutureBuilt på www.futurebuilt.no

Bilder: Østensjøveien 27: Futurebuilt/Jean Lorentzen. Grensesvingen 7: Oslo Areal. Fredrik Selmers vei 4: Tove Lauluten.

 

 

Share on
Facebook Twitter Linkedin Email
Fredrik Selmers vei- Foto Tove Lauluten Fredrik Selmers vei- Foto Tove Lauluten Østensjøveien 27 - Foto Jean Lorentzen - FutureBuilt Østensjøveien 27 - Foto Jean Lorentzen - FutureBuilt