Miljøargumentene seiret i EF-domstolen
Gå tilbake

Miljøargumentene seiret i EF-domstolen

3. april 2008

EU må nå gjøre det Norge allerede har gjort ved å forby bruken av det miljøfarlige stoffet deka-BDE i elektriske og elektroniske produkter. EF-domstolen har gitt Danmark og EU-parlamentet medhold i saken de anla mot EU-kommisjonen. Stoffet har vært forbudt i Norge siden 2006 og vi har aktivt støttet deres sak, i følge Statens Forurernsingstilsyn.

EU-kommisjonen hadde ikke grunnlag for lemping på forbudet mot bruk av denne bromerte flammehemmeren i EE-produkter. EF-domstolen – EUs dømmende myndighet – har gitt Danmark og EU-parlamentet rett i at dekabromdifenyleter (deka-BDE) ikke kan unntas fra forbudet i RoHS-direktivet.

Må forby deka-BDE slik Norge har gjort
Dette innebærer at både kommisjonen og alle medlemsland i EU må endre sitt regelverk og gjøre som Norge: forby deka-BDE i EE-produkter.

– I Norge har deka-BDE vært forbudt i elektriske og elektroniske produkter siden 1. juli 2006. Vi innførte aldri det omstridte unntaket som EF-domstolen nå har opphevet. Vi er derfor godt fornøyd med at miljøargumentene har seiret og at dette farlige stoffet også blir forbudt i EU, sier SFT-direktør Ellen Hambro.

Norge har støttet Danmark og EU-parlamentet
EU hadde for noen år siden vedtatt et forbud mot deka-BDE og andre miljøgifter i EE-produkter. Før forbudet trådde i kraft gjorde imidlertid kommisjonen et unntak for deka-BDE, blant annet etter påtrykk fra industrien.

Danmark og EU-parlamentet gikk til sak mot kommisjonen fordi de mente at det ikke var faglig grunnlag for unntak. Nå har de fått medhold.

Norge har bidratt aktivt til dette resultatet med faglig innspill til domstolen og vitenskaplig dokumentasjon på de miljøfarlige egenskapene ved bruk av dette stoffet.

Mer omfattende forbud fra 1. april 2008
Fra 1. april 2008 har Norge innført et mer omfattende forbud mot deka-BDE i andre produktgrupper. Nå er det forbudt å produsere, importere, eksportere, omsette og bruke stoff og stoffblandinger – samt produkter eller flammehemmende deler av produkter – som inneholder 0,1 vektprosent eller mer av deka-BDE.

Forbudet gjelder nye varer, som for eksempel cellegummi til isolasjon av rør, tekstiler og møbelstopping. Transportmidler er unntatt fra forbudet.

Share on
Facebook Twitter Linkedin Email