Færre gratispassasjerer i returordning for EE-avfall
Gå tilbake

Færre gratispassasjerer i returordning for EE-avfall

15. september 2008

Alle importører av elektriske og elektroniske produkter skal være medlem i et godkjent returselskap, men det er fortsatt for mange som ikke er med. SFT har ilagt tvangsmulkt på 50 000 og 100 000 kroner til fire virksomheter som ikke har meldt seg inn.

EE-avfall: EE-bransjen fikk i 1999 ansvaret for å etablere egne systemer for å samle inn og behandle kasserte elektriske og elektroniske produkter (EE-avfall).

I 2006 ble regelverket skjerpet for å sikre at alle EE-importører er med i et godkjent returselskap.

SFT følger opp gratispassasjer
Helse- og miljøfarlige stoffer i EE-avfall
Datamaskiner, kjøleskap, elektrisk verktøy, mobiltelefoner, ladere, sparepærer og andre EE-produkter er nyttige hjelpemidler.

Mange av produktene inneholder imidlertid helse- og miljøfarlige stoffer som PCB, kvikksølv, bly og bromerte flammehemmere. Dersom disse stoffene ikke tas hånd om på en forsvarlig måte når produktene kasseres, vil de kunne lekke ut til miljøet.

Fra 2006 og fram til i dag er det registrert over 1600 nye medlemmer i returselskapene for EE-avfall. En utfordring har vært at en del produsenter og importører ikke har meldt seg inn i et godkjent returselskap, og dermed er ”gratispassasjerer”.

– Gratispassasjerene undergraver arbeidet med å øke returandelen og dermed redusere utslippene av miljøgifter fra EE-avfall. Det er også viktig at de seriøse aktørene som gjør miljøjobben, ikke taper i konkurransen med de useriøse, sier SFT-direktør Ellen Hambro.

Tvangsmulkt og politianmeldelser
Statens forurensningstilsyn (SFT) vurderer fortløpende bruk av tvangsmulkt og politianmeldelser for å redusere antall gratispassasjerer.

– Vi er skuffet over at vi må varsle tvangsmulkt før en del produsenter og importører følger opp sine forpliktelser, sier SFT-direktør Ellen Hambro.

EE-registeret følger opp bransjen
EE-registeret – produsentregisteret for elektriske og elektroniske produkter – har oversikt over produsenter og importører av EE-produkter, og informerer om hvilke plikter avfallsforskriften pålegger disse.

EE-registeret utarbeider oversikter over produsenter og importører som ikke oppfyller sine forpliktelser (gratispassasjerer), og rapporterer dette til SFT. De henter inn og systematiserer data fra returselskapene for å holde oversikt over innsamlede og behandlede mengder EE-avfall.

Registeret eies av SFT, og driftes av Norsas AS og COWI AS

Share on
Facebook Twitter Linkedin Email