Cowi vant prosjekteringen av Sydhavna i Oslo
Gå tilbake

Cowi vant prosjekteringen av Sydhavna i Oslo

6. juni 2007

Prosjektet er tverrfaglig og spenner fra idéfase til ferdig bygget anlegg. Det er avgrenset av Loelva og Bjørvika-prosjektet i nord og Ormsundkaia i sør. Mot øst grenser det til Mosseveien. COWI ivaretar alle fag bortsett fra geoteknikk/miljøgeologi, til det får vi får hjelp fra NGI.

Prosjektets innhold og forutsetninger
Omlegging av havneveg og havnespor med nødvendig omlegging av annen eksisterende infrastruktur.
Flytting av lastestasjon for flydrivstoff.
Fremføring av nye høyspentkabler, VA-ledninger, fjernvarmeledninger og diverse lavspent kabelanlegg.

Ny vaskehall for container- og tankbiler.
Anleggsarbeidene skal foregå på et smalt og svært trafikkert havneområde. Alle funksjoner skal opprettholdes i anleggsfasen.
Parallelt skal Oslo Havn og andre gjennomføre prosjekter i området. Koordinering mot disse blir en viktig del av oppgaven.

Fremdrift
Prosjektet vil følge Statens Vegvesens arbeid med å bygge ny avkjøring fra Mosseveien til havna. Foreløpig fremdriftsplan er utarbeidelse av forprosjekt før sommeren, ferdig detaljplan til jul og utarbeidelse av tilbudsdokumenter/arbeidstegninger i 2008.

Tidligste byggestart vil være 2009.

COWIs tverrfaglighet avgjorde
I kontraktsforhandlingene fremhevet oppdragsgiver, Oslo Havn KF, COWIs erfaring med tverrfaglig prosjektering i tett trafikkerte områder, med Lysaker-prosjektet som referanse. Mange av medarbeiderne i Sydhavnaprosjektet er hentet derfra. Videre var det stor interesse for de to opsjonene vi har lagt inn i tilbudet vårt, 3D-modeller og bruk av prosjekthotell.

Share on
Facebook Twitter Linkedin Email