COWI går dypest og lengst i verden
Gå tilbake

COWI går dypest og lengst i verden

8. oktober 2012

COWI, med hovedkontor i Grenseveien 88 på Bryn-Helsfyr i Oslo, har nå overlevert dokumentene for reguleringsplanene for Rogfast-tunnelen i Rogaland, som skal legges ut til offentlig ettersyn i høst.

Stor ingeniørkunst, effektivitet og naturperler i skjønn forening. Slik omtaler selskapet Rogfast-tunnelenm som blir 25 kilometer lang og vil gå 392 muh på det dypeste. Den vil avlaste trafikken som i dag krysser Boknafjorden via fergesambandet fra Mortavika på Rennesøy til Arsvågen i Bokn. Sambandet, som har en stor andel næringstrafikk, har hatt meget sterk trafikkvekst siden åpningen i 1992. Vegen går gjennom de områdene i Norge som skaper de største eksportinntektene for landet.

Næringsutvikling og bosetting
De overordnede målene for utbyggingen er ifølge www.cowi no å utvikle E39 til en viktig forbindelsesveg for Vestlandet, som en del av den nasjonale transportkorridoren langs vestlandskysten. Et sammenhengende godstransportsystem med tilførsel mot sentrale havner og andre knutepunkt langs vestlandskysten, er av vital betydning for konkurransekraft, næringsutvikling og bosetting.

Etter å ha vurdert ulike konsept i en tidlig planfase, ble det konkludert at E39 bør legges i tunnel fra Harestad i Randaberg kommune til Arsvågen i Bokn kommune. Det forutsatte kryss i tunnel ved Kvitsøy med en tunnelarm opp til Kvitsøy. Kommunedelplaner for samtlige berørte kommuner er vedtatt.

COWIs prosjektleder, Knut Ekseth, sier dette var utgangspunktet for reguleringsarbeidet Statens vegvesen utlyste, og som COWI vant.

– Vi har overlevert dokumentene for reguleringsplanene som skal legges ut til offentlig ettersyn i høst. Planene skal ligge ute til høring fram til 20. november og vil gi grunnlag for den etterfølgende politiske behandlingen. Byggestart og ferdigstillelse avhenger av en politiske behandlingen i Stortinget.

Utfordringer og utvikling
Valg av tunnelløsning har ifølge COWI vært krevende fordi anlegget går langt utover det som er beskrevet i Statens vegvesens tunnelnormal. Tunnelføringen er tilpasset geologien, og standarden må bli et kompromiss mellom risiko og kostnader. Spesielt er trafikkavvikling i ett tunnelløp når det andre er stengt, viet mye oppmerksomhet.

Kompetanseutvikling og samarbeid
Statens vegvesen sto selv for fagene geoteknikk og tunnelventilasjon, COWI de øvrige fagene. Med på laget har selskapet kollegaer fra COWI Danmark, samt SINTEF. I hovedsak har de tatt seg av den tekniske utformingen av tunnelene der geologiske vurderinger og ROS-analyser var sentrale.

Ekseth understreker betydningen av et prosjekt som E39 Rogfast.

–For oss i COWI gir et slikt oppdrag en unik mulighet til å benytte og videreutvikle vår kompetanse innen mange fag. Vi har også fått prøvd ut samarbeid mellom ulike fagfelt og ulike COWI-kontor, inkludert kollegaer fra Danmark, samt SINTEF. Samarbeidet har gått svært bra; vi gjør gjerne nye oppdrag sammen.

– Statens vegvesen tildelte våren 2011 kontrakten for planleggingstjenestene for utarbeidelsen av reguleringsplaner og tekniske planer for E39 Rogfast til COWI. Valget ble gjort ut fra en vurdering av kompetanse og forståelse av kompleksiteten i oppdraget. Gjennom et drøyt år har vi samarbeidet med COWI på en måte som gjør at vi nå kan presentere en reguleringsplan for verdens lengste og dypeste undersjøiske vegtunnel. Vi er svært godt fornøyd med det arbeidet COWI har gjort og vil berømme både prosjektledelsen og fagekspertisen i selskapet for en vel utført jobb, sier Tor Geir Espedal, prosjektleder Statens vegvesen.

Fakta om verdens lengste og dypeste tunnel

25,5 km langt hovedløp, 392 muh

2-plankryss i tunnel, 265 muh

med 4 km tunnelarm mot Kvitsøy

gjennomsprengning 5 år

byggetid 7 år

byggekostnader 8 mrd. NOK

bompengefinansiering, 20 år

6 km hovedveg

3 2-plankryss

sideveger/gang-sykkelveger/fortau og plankryss

55 km tunnelløp, dimensjon minimum T9,5

ramper, tverrslag, tverrforbindelser

ca. 6 millioner faste m³

ca. 700 000 m³ kan benyttes i dagsoner

 

Kilde og bilde: wwwcowi.no

 

 

Share on
Facebook Twitter Linkedin Email