Betydelige utslipp fra utenriks fly- og skipstrafikk
Gå tilbake

Betydelige utslipp fra utenriks fly- og skipstrafikk

30. april 2008

Utslippene av klimagasser fra skip og fly i internasjonal trafikk på vei fra Norge er ikke med i det offisielle nasjonale klimagassregnskapet, i følge sft.no. Disse utslippene var på 3,5 millioner tonn CO2 i 2006, viser beregninger i Norges årlige utslippsrapportering til FNs klimakonvensjon.

Norges klimagassregnskap:

Norge er forpliktet av Kyotoprotokollen til hvert år å sende en detaljert oversikt over norske utslipp til FNs klimakonvensjon (UNFCCC). Statens forurensningstilsyn (SFT) er ansvarlig for rapporteringen. Klimaregnskapet utarbeides i samarbeid med Statistisk sentralbyrå og Norsk institutt for skog og landskap.

Rapporten som nå er oversendt til Klimakonvensjonen viser utslipp omfattet av Norges forpliktelse under Kyotoprotokollen. I tillegg rapporteres utslipp fra drivstoff solgt til skip og fly i internasjonal trafikk.

Bør omfattes av internasjonal klimaavtale

Utslipp fra skip og fly på vei fra Norge til andre land er også beregnet, selv om disse utslippene ikke omfattes av forpliktelsene i Kyotoprotokollen.

– Dette viser at utslippene fra skip og fly er betydelige. Vi mener derfor at internasjonale klimaavtaler bør omfatte slike utslipp, sier SFT-direktør Ellen Hambro.

Utslippene fra fly doblet siden 1990

Utenriksfly fra Norge slapp ut i overkant av 1,2 millioner tonn karbondioksid (CO2) i 2006. Utslippene er doblet siden 1990, viser en beregning som er basert på salg av drivstoff i Norge. Beregningen inkluderer ikke fly til Norge, og heller ikke utslippene fra nordmenns flygninger mellom andre land.

På grunn av økt passasjerbelegg per fly og mer effektive motorer har ikke utslippene økt like raskt som antall reisende.

Økte utslipp fra skip

Utenriks skipstrafikk fra Norge sto i 2006 for utslipp av i overkant av 2,2 millioner tonn CO2. Disse utslippene var på 1,5 millioner tonn i 1990, og nådde en topp i 1997 med 3 millioner tonn.

Utslippberegningen omfatter den delen av drivstofforbruket som er bunkret drivstoff i Norge. Den inkluderer for eksempel ikke skipstrafikken, som har bunkret drivstoff i utenlandske havner.

For ytterligere informasjon om klimautslipp, samt kontaktinfo, se www.sft.no

Share on
Facebook Twitter Linkedin Email