Bør vente med ny oljeboring i Norskehavet
Gå tilbake

Bør vente med ny oljeboring i Norskehavet

9. mai 2008

SFT mener regjeringen i 20. konsesjonsrunde ikke bør tildele blokker for utvinning av olje og gass i Norskehavet før forvaltningsplanen er klar neste år, i følge sft.no. SFT fraråder dessuten å lyse ut de foreslåtte blokkene i Nordsjøen. Det er også viktig at klima- og energispørsmål blir godt ivaretatt.

SFT mener det må utvises spesiell varsomhet ved utlysning av blokker i eller ved områder som er sårbare og verdifulle. Kunnskapen om naturressursene for en del av blokkene som foreslås utlyst, er foreløpig ikke god nok.

Bør vurderes i forvaltningsplanen

Blokker i eller i nærheten av sårbare områder, og områder med begrenset kunnskap om naturressursene, bør vurderes innenfor arbeidet med forvaltningsplaner for havområdene. Forvaltningsplanen for Norskehavet skal legges fram neste år.

– Nye blokker i Norskehavet bør derfor ikke tildeles før dette miljøfaglige grunnlaget foreligger, sier SFT-direktør Ellen Hambro.

De foreslåtte blokkene i Nordsjøen er kystnære og ligger nær sårbare områder. SFT har også tidligere frarådet å lyse ut flere av de foreslåtte blokkene i Nordsjøen.

Beredskap utfordrende for kystnære blokker

Petroleumsvirksomhet i kystnære blokker medfører økt miljørisiko. SFT mener det er behov for å utvikle bedre utstyr og teknologi dersom beredskapen skal kunne fungere tilfredsstillende i en akutt utslippssituasjon nær kysten og iskanten.

SFT påpeker at et stort akutt utslipp, som en utblåsning fra en kystnær brønn, med stor sannsynlighet vil kunne gi oljepåslag i sårbare områder, uansett beredskapstiltak.

Må ivareta klima- og energispørsmål

Det er også viktig at 20. konsesjonsrunde ivaretar klima- og energispørsmål. SFT mener tildeling av flere nye områder – samtidig som produksjonen av olje og gass blir mer energikrevende på eksisterende felt – kan gi utslipp av klimagasser som gjør det vanskelig å oppfylle våre nasjonale og internasjonale klimaforpliktelser.

– Olje- og energidepartementet bør derfor stille vilkår om å utrede elektrifisering og kraftsamkjøring i forbindelse med tildelinger i 20. konsesjonsrunde, SFT-direktør Ellen Hambro.
i

Share on
Facebook Twitter Linkedin Email